بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیاالدینی، مهدی [1] گروه گیا‌ه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان
  • ضیائی، معصومه [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
  • ضیائی، معصومه [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • ضیائی، معصومه [1] استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
  • ضیائی، معصومه [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • ضرغامی، سارا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • ضرغامی، سارا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

ُ