نویسنده = باقری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi، روی ده ژنوتیپ گلرنگ

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-23

10.22055/ppr.2015.11978

سید علی اصغر فتحی؛ حسین برخوردار؛ محمدرضا باقری