نویسنده = حیدری علیزاده، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حشرات مولد عسلک (Honeydew) در استان تهران

دوره 19، 1و2، زمستان 1375، صفحه 17-26

10.22055/ppr.1997.12793

بابک حیدری علیزاده؛ محمد سعید مصدق