نویسنده = تقدسی، محمد ولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-22

شکوفه زراعتی؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ محمد ولی تقدسی؛ حسین حیدری