نویسنده = علاسوند زراسوند، آزیتا
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود نیتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم Aphididae):.(Hom brassicae L. Brevicoryne

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 23-32

سارا ضرغامی؛ حسین اللهیاری؛ علیرضا صبوری؛ شیرین میر محمدی؛ آزیتا علاسوند زراسوند