نویسنده = جوان نیکخواه، محمد
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی کلزا با استفاده از باکتری Burkholderia cepacia

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-14

شیراحمد سارانی؛ عباس شریفی تهرانی؛ مسعود احمدزاده؛ محمد جوان نیکخواه