نویسنده = فارسی، افروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در اهواز

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 55-66

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ یدالله خواجه زاده