نویسنده = سلیمان نژادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 14
1. توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 21-30

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی


4. مقایسه پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روی شته Rhopalosiphum padi در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 147-160

10.22055/ppr.2007.12719

محمود عالیچی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


7. گونه های سیرفیده از جنس (Syritta (Dip.: Syrphidae در خوزستان و کلید شناسایی آنها

دوره 28، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 201-204

10.22055/ppr.2006.12753

ابوفاضل دوستی؛ سید حسین حجت؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


8. ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 209-221

10.22055/ppr.2005.12756

علیرضا نعمتی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ پرویز شیشه بر؛ کریم کمالی


10. بررسی مقاومت 5 رقم کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 119-126

10.22055/ppr.2017.12764

نوشین زندی سوهانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ عبدالامیر محسنی


11. خسارت موریانه شن (Psammotermes hybostoma Desneux (Isoptera: Rhinotermitidae روی سه گیاه دست کاشت عرصه های شنی خوزستان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 77-90

10.22055/ppr.2004.12763

مرتضی امیدبخش؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ بهزاد حبیب پور؛ محمد حسن عصاره


12. شناسایی مورچه های همزیست با شپشک آرد جنوب (Nipaecoccus viridis (New در خوزستان

دوره 24، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 75-100

10.22055/ppr.2002.12772

مجید دژاکام؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


14. درجه آلودگی پنبه به آفات و آزمایش تاثیر سم بر کرم خاردار در اهواز

دوره 1، شماره 1، بهار 1354، صفحه 53-71

10.22055/ppr.1975.12911

سید حسین حجت؛ ابراهیم سلیمان نژادیان