نویسنده = نصراصفهانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی سطح برگ با مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری لکه موجی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-64

10.22055/ppr.2017.12549

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریمخواه