نویسنده = عظیمی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 149-162

10.22055/ppr.2005.12755

صدیقه عظیمی؛ رضا فرخی نژاد؛ سید علی موسوی جرف