نویسنده = مولوی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان فنل کل و آنزیم پراکسیداز در دو رقم متحمل و حساس خیار سالم و مایه زنی شده با دو سویه Fusarium oxysporum f.sp radicis-cucumerinum

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 31-46

الهام مولوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ داریوش شهریاری