نویسنده = ارباب تفتی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. کارایی کاربرد حشره‌کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-45

10.22055/ppr.2016.12131

عزیز شیخی گرجان؛ رویا ارباب تفتی؛ رئوف کلیایی؛ علی محمدی پور