نویسنده = عباداللهی، عسگر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اجزای شیمیایی و سمیت دو اسانس‌گیاهی علیه حشرات کامل Tribolium castaneum و Callosobruchus maculatus

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-112

10.22055/ppr.2015.11232

قدیر نوری قنبلانی؛ عسگر عبادللهی؛ علیرضا نوری