نویسنده = ابراهیمی ولموزیی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر حشره‌کشی ترکیبات جدید فسفرآمیدی روی تعدادی از حشرات آفت

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-49

10.22055/ppr.2016.12394

محبوبه شریفی؛ محمد قدمیاری؛ خدایار قلیوند؛ علی اصغر ابراهیمی ولموزیی