نویسنده = پیکانی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اسید سالیسیلیک در القاء مقاومت گندم به بیماری بلایت خوشه

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-31

10.22055/ppr.2016.12486

سید کاظم صباغ؛ مرجان پیکانی؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی