نویسنده = مصدق، محمد سعید
تعداد مقالات: 28
1. خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis روی ختمی‌چینی در دماهای مختلف

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-69

10.22055/ppr.2016.11973

اعظم فروزان؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق


5. مقایسه پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روی شته Rhopalosiphum padi در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 147-160

10.22055/ppr.2007.12719

محمود عالیچی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


9. فون کنه های بالاخانواده Eriophyoidea در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 139-149

10.22055/ppr.2006.12749

لیلا رمضانی؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر


11. شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم و جو استان خوزستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-137

10.22055/ppr.2006.12746

نسترن رضایی؛ محمد سعید مصدق؛ سید حسین حجت


16. بررسی حشرات مولد عسلک (Honeydew) در استان تهران

دوره 19، 1و2، زمستان 1375، صفحه 17-26

10.22055/ppr.1997.12793

بابک حیدری علیزاده؛ محمد سعید مصدق


18. بررسی رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک کنه خوار

دوره 18، 1و2، زمستان 1374، صفحه 71-88

10.22055/ppr.1996.12801

جلیل حاجی زاده؛ کریم کمالی؛ محمد سعید مصدق


19. بررسی فون شپشکهای آردآلود (Pseudococcidae) در استان خوزستان

دوره 16، 1و2، بهار 1372، صفحه 76-81

10.22055/ppr.1993.12815

غلامعلی آساده؛ محمد سعید مصدق


21. بخشی از فون کفشدوزکهای (Coleoptera: Coccinellidae) استان کرمان

دوره 16، 1و2، بهار 1372، صفحه 64-75

10.22055/ppr.1993.12814

نادر کوهپایه زاده اصفهانی؛ محمد سعید مصدق


24. بخشی از فون کفشدوزکهای خوزستان

دوره 16، 1و2، بهار 1372، صفحه 23-30

10.22055/ppr.1993.12805

محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی