نویسنده = درویش نیا، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 101-125

10.22055/ppr.2001.12775

سید حسین وفایی؛ رضا فرخی نژاد؛ مصطفی درویش نیا