نویسنده = محمدپور، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. سنتز فرومون جنسی ساقه خوار نیشکر Sesamia cretica و بررسی کارایی ترکیب سنتتیک آن در شرایط مزرعه ای

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-92

10.22055/ppr.2017.20272.1295

مهرداد تبریزیان؛ کاظم محمدپور؛ حسین فرازمند؛ امیر چراغی