نویسنده = نعمت‌زاده، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 27-36

10.22055/ppr.2017.12550

آرام پاشا؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده