نویسنده = حاجی امیری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. نسبت جنسی و پتانسیل زیستی زنبورهای تریکوگراما (Trichogramma spp.) در شرایط طبیعی مازندران مرکزی

دوره 31، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 99-110

10.22055/ppr.2008.12717

حسن قهاری؛ هادی استوان؛ مهرداد طبری؛ حمید ساکنین؛ مرضیه حاجی امیری