نویسنده = ُسلیمان نژادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات فصلی جمعیت، روش های نمونه برداری و فضای نمونه در شته های مهم گندم در مزارع دیم بروجرد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 107-115

10.22055/ppr.2008.12730

فاطمه یاراحمدی؛ ابراهیم ُسلیمان نژادیان؛ عبدالامیر محسنی