نویسنده = پورمیرزا، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. تولید ویروس چندوجهی هسته ای در لارو برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Hbn.) (Lep. Noctuidae)

دوره 26، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 79-90

10.22055/ppr.2003.12767

علی اصغر پورمیرزا؛ سید ابراهیم کمالی