نویسنده = صفائی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیستم ناسازگاری جنسی در جدایه های ایرانی Tilletia indica

دوره 23، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 83-92

10.22055/ppr.2000.12782

سید علی موسوی جرف؛ عزیزاله علیزاده؛ رضا فرخی نژاد؛ ناصر صفائی