نویسنده = مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلای آلوده به Phytophthora pistaciae

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-72

10.22055/ppr.2018.13692

آمنه‌ محمدی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا