نویسنده = تلمادره ای، تلماه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia zeae در خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-10

10.22055/ppr.2014.10918

تلماه تلمادره ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان