نویسنده = سیروس، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر سه عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-56

اعظم سیروس؛ عبدالحسین جمالی زواره