نویسنده = ��������������������� ������
شناسایی و بررسی تنوع‌ژنتیکی استرین‌های بیماریزای سودوموناس جداشده از میزبان‌های فلفل، پیاز و سیب‌زمینی در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17435

شیلان ارشد؛ سویل نعمت اللهی؛ کیومرث روح رضی؛ نبی خضری‌نژاد