نویسنده = سید علی اصغر فتحی
تاثیر کشت نواری گوجه‌فرنگی و شبدر در کنترل شته جالیز Aphis gossypii Glover

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 67-80

10.22055/ppr.2019.15482

مهدی کبیری رئیس آباد؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهنام امیری بشلی


مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ، روی 12هیبرید مختلف ذرت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2018.22907.1352

قدیر نوری قنبلانی؛ سیده محدثه میرنژاد؛ عسگر عباداللهی؛ سید علی اصغر فتحی؛ مژگان مردانی طلایی


تنوع گونه ای دشمنان طبیعی بالشک مرکبات، (Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae، روی گونه های مختلف مرکبات منطقه تنکابن در شمال ایران

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-12

10.22055/ppr.2016.12397

مریم بزرگ امیرکلائی؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ سید اسمعیل مهدویان


ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi، روی ده ژنوتیپ گلرنگ

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 11-23

10.22055/ppr.2015.11978

سید علی اصغر فتحی؛ حسین برخوردار؛ محمدرضا باقری