نویسنده = قدیر نوری قنبلانی
تأثیر برهم‌کنش تغذیه‌ای بین محرک‌های رشد گیاه و شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، بر فرآیند‌های فیزیولوژیکی کفشدوزک دو نقطه‌ای، Adalia bipunctata L.

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-82

10.22055/ppr.2022.17365

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ آرش زیبایی؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن ‌پور؛ بهرام ناصری


تاثیر کشت نواری گوجه‌فرنگی و شبدر در کنترل شته جالیز Aphis gossypii Glover

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 67-80

10.22055/ppr.2019.15482

مهدی کبیری رئیس آباد؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهنام امیری بشلی