نویسنده = فرحان کچیلی
ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روشMark-Release-Recapture برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae)

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 25-36

مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق


بررسی تغییرات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در اهواز

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 55-66

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ یدالله خواجه زاده