نویسنده = Mohammad Saeid Mossadegh
Using COI gene for identifying Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of Phenacoccus solenopsis Tinsley in Iran

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

Mehdi Esfandiari؛ Neda Mehravar؛ Pegah Soheilifar؛ Mohammad Saeid Mossadegh


واکنش تابعی وابسته به عمر کفشدوزک Nephus arcuatus (Col.: Coccinellidae)، شکارگر شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem.: Pseudococcidae)

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 75-89

10.22055/ppr.2021.17119

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ


توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

دوره 33، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 21-30

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی


ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روشMark-Release-Recapture برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae)

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 25-36

مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق


بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

دوره 32، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 65-73

منا شریفی فرد؛ محمد سعید مصدق؛ بابک وزیریان زاده؛ علی زارعی محمودآبادی