نویسنده = ���������� �������� ������ ������
شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 149-162

10.22055/ppr.2005.12755

صدیقه عظیمی؛ رضا فرخی نژاد؛ سید علی موسوی جرف


هیستوپاتولوژی گندم آلوده به سیاهک هندی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 55-70

10.22055/ppr.2017.12768

سید علی موسوی جرف؛ عزیزالله علیزاده؛ رضا فرخی نژاد


بررسی سیستم ناسازگاری جنسی در جدایه های ایرانی Tilletia indica

دوره 23، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 83-92

10.22055/ppr.2000.12782

سید علی موسوی جرف؛ عزیزاله علیزاده؛ رضا فرخی نژاد؛ ناصر صفائی