نویسنده = واهه میناسیان
گونه های جدید برای فلور زنگ های خوزستان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 45-61

10.22055/ppr.2005.12754

مهرداد عباسی؛ واهه میناسیان


بررسی قارچ-ریشه های (میکوریز) مرکبات در ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1363، صفحه 16-27

10.22055/ppr.1984.12882

حمید مهراوران؛ واهه میناسیان