نویسنده = کریم کمالی
ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae

دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 209-221

10.22055/ppr.2005.12756

علیرضا نعمتی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ پرویز شیشه بر؛ کریم کمالی


بررسی رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک کنه خوار

دوره 18، 1و2، بهمن 1374، صفحه 71-88

10.22055/ppr.1996.12801

جلیل حاجی زاده؛ کریم کمالی؛ محمد سعید مصدق


بررسی مقدماتی آفات گلرنگ در اهواز

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1354، صفحه 59-65

10.22055/ppr.1976.12890

کریم کمالی