نویسنده = ابراهیم سلیمان نژادیان
تغییرات فصلی جمعیت سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) در جنوب خوزستان

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 15-24

مهرنوش مینائی مقدم؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان زاده


بررسی تغییرات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در اهواز

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 55-66

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ یدالله خواجه زاده


بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 15-22

شکوفه زراعتی؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ محمد ولی تقدسی؛ حسین حیدری


زیست شناسی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae) روی چهار رقم نیشکر در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 49-56

مهرنوش مینائی مقدم؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان زاده