نویسنده = ������������ ������������
اثر کود نیتروژن بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته سبز گندم Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae)

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 67-74

آزیتا علاسوند زراسوند؛ حسین اللهیاری؛ علیرضا حق شناس؛ داوود افیونی مبارکه؛ علیرضا صبوری؛ سارا ضرغامی؛ شهره خاقانی


اثر کود نیتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم Aphididae):.(Hom brassicae L. Brevicoryne

دوره 32، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 23-32

سارا ضرغامی؛ حسین اللهیاری؛ علیرضا صبوری؛ شیرین میر محمدی؛ آزیتا علاسوند زراسوند