نویسنده = �������� �������������� ��������
ارزیابی توان تشکیل هسته یخ باکتری‌های جداسازی شده از ژنوتیپ‌های تجاری نیشکر

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 25-38

10.22055/ppr.2019.15317

حسین مؤذن رضامحله؛ غلام خداکرمیان؛ نادر حسن زاده؛ حمید رجبی معماری


همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون

دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 75-88

بابک لطیف؛ مختار جلالی جواران؛ حمید رجبی معماری؛ حامد اژدری