نویسنده = �������� ������������ ��������
کارایی حشره‌کش‌های مختلف روی شته جالیز Aphis gossypii و تعیین میزان باقیمانده امامکتین بنزوات و استامی‌پرید روی خیار گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22055/ppr.2022.17578

فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ محسن مروتی؛ ملیحه خسروی؛ پیمان نامور؛ عزیز شیخی گرجان