نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تاثیر حشره‌کشی ترکیبات جدید فسفرآمیدی روی تعدادی از حشرات آفت

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 39-49

10.22055/ppr.2016.12394

محبوبه شریفی؛ محمد قدمیاری؛ خدایار قلیوند؛ علی اصغر ابراهیمی ولموزیی


تعیین ویژگی‌‎های بیوشیمیایی آنزیم‌های‌ گالاکتوزیداز در کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina Foure (Col.:Coccinellidae

دوره 38، شماره 3، آبان 1394، صفحه 13-24

10.22055/ppr.2015.11373

روح‌انگیز قنبری نژاد؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسن ساجدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر