نویسنده = علی اصغر طالبی
بررسی خصوصیات مرفولوژیک و بیولوژیک (Megaselia scalaris (Diprea: Phoridae، آفت مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

دوره 27، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 45-57

10.22055/ppr.2005.12760

عباسعلی زمانی؛ علی اصغر طالبی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ یعقوب فتحی پور