نویسنده = ���������������� ����������
گزارش Fusarium proliferatum به عنوان عامل بیماری خشکیدگی برگ نخل خرما در استان خوزستان

دوره 43، شماره 3، آذر 1399، صفحه 21-34

10.22055/ppr.2020.16249

حوری‌زاد قائدی؛ فرحان کچیلی؛ مسعود لطیفیان؛ رضا فرخی‌نژاد


توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

دوره 33، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 21-30

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی