نویسنده = ������������ ����������
بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی پاتووارهای Xanthomonas translucens، عامل بیماری باکتریایی نواری گندم و جو در بخش‌هایی از ایران

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-50

10.22055/ppr.2021.16931

مهشید حبیبیان؛ علی علیزاده علی آبادی؛ جمشید حیاتی؛ حشمت‌اللّه رحیمیان


توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

دوره 33، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 21-30

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی