نویسنده = حشمت اله رحیمیان
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia zeae در خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان

دوره 37، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-10

10.22055/ppr.2014.10918

تلماه تلمادره ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان


لکه برگی باکتریائی آهار در مازندران

دوره 17، شماره 2، بهمن 1373، صفحه 1-11

10.22055/ppr.1995.12802

حشمت اله رحیمیان


بیماری زایلوپوروز مرکبات در ایران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1363، صفحه 19-27

10.22055/ppr.1985.12881

محمد حبشی؛ حشمت اله رحیمیان