نویسنده = ابراهیم محمدی گل تپه
افزایش مقاومت گندم نان تیمار شده با اسید سالیسیلیک به جدایه های Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه ای

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-14

10.22055/ppr.2016.11953

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی


بررسی خصوصیات مرفولوژیک و بیولوژیک (Megaselia scalaris (Diprea: Phoridae، آفت مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

دوره 27، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 45-57

10.22055/ppr.2005.12760

عباسعلی زمانی؛ علی اصغر طالبی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ یعقوب فتحی پور