نویسنده = بهرام ناصری
تأثیر میزبان‌های مختلف غلات بر ویژگی‌های رشد جمعیتی شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-17

10.22055/ppr.2022.17885

سجاد پاشایی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی؛ بهرام ناصری


تاثیر پایری‌پروکسی‌فن روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد،Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 45، شماره 3، مهر 1401، صفحه 63-69

10.22055/ppr.2022.17821

بهرام ناصری؛ فروغ بیدار؛ عسگر عباداللهی؛ جواد سلمانی مغانلو


بررسی القای دیاپوز در لاروهای Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 85-90

10.22055/ppr.2022.17525

بهرام ناصری؛ فروغ بیدار؛ جواد سلمانی مغانلو


تأثیر برهم‌کنش تغذیه‌ای بین محرک‌های رشد گیاه و شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، بر فرآیند‌های فیزیولوژیکی کفشدوزک دو نقطه‌ای، Adalia bipunctata L.

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-82

10.22055/ppr.2022.17365

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ آرش زیبایی؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن ‌پور؛ بهرام ناصری


تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 40، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 33-44

10.22055/ppr.2017.18574.1266

علی گلی زاده؛ سعید نیکان جابلو؛ مهدی حسن پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ زهرا عابدی