نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی پرآزاری جدایه‌های Ascochyta rabiei روی ارقام مختلف نخود و تأثیر آن‌ها بر برخی صفات عملکردی

دوره 43، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 45-57

10.22055/ppr.2021.16710

ثریا میرزاپور؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزائی نجفقلی


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب‏ زمینی استان لرستان

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 39-58

10.22055/ppr.2016.11955

زهرا میرزایی پور؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش نیا