نویسنده = مسعود شمس بخش
شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 91-100

10.22055/ppr.2015.11085

راضیه یزدانی؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفایی