نویسنده = حسین فرازمند
بررسی روش های ممانعت کننده تخمریزی و تغذیه در کاهش خسارت آفات میوه خربزه

دوره 40، شماره 4، دی 1396، صفحه 61-72

10.22055/ppr.2017.19229.1275

محمدرضا اخلاقی؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری


حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-11

10.22055/ppr.2016.11970

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی؛ علی محمدی پور