نویسنده = ������������ ��������
بررسی واکنش مقاومتی برخی ژنوتیپ‌های نخود به بیمارگر برق‏زدگی و تأثیر بیماری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، محتوای پرولین و کربوهیدرات

دوره 43، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 19-33

10.22055/ppr.2020.15937

سمیرا حسنیان؛ امید سفالیان؛ ناصر زارع؛ علیرضا تاری نژاد؛ مهدی داوری؛ علیرضا پیرزاد


ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ‌های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 27-37

10.22055/ppr.2016.11976

سمیرا حسنیان؛ امید سفالیان؛ مهدی داوری؛ علی اصغری؛ منیژه جمشیدی؛ رحمت الاه کریمی زاده