نویسنده = عسگر عباداللهی
تأثیر میزبان‌های مختلف غلات بر ویژگی‌های رشد جمعیتی شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-17

10.22055/ppr.2022.17885

سجاد پاشایی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی؛ بهرام ناصری


تاثیر پایری‌پروکسی‌فن روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد،Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 45، شماره 3، مهر 1401، صفحه 63-69

10.22055/ppr.2022.17821

بهرام ناصری؛ فروغ بیدار؛ عسگر عباداللهی؛ جواد سلمانی مغانلو